Världens energiförsörjning

Världens potentiella energi

Innan den verkliga situationen beskrivs kan det vara intressant att se vilken potential jorden har för energiproduktion. Nedanstående tabell visar detta:

Potentiell energi
Effekt i TW
1000 000 000 000 W
Antal gånger mänsklighetens nuvarande
konsumtion av energi, som är 15 TW
Solkraft860005700
Vindkraft87058
Vattenkraft7,20,5
Geotermisk kraft322

Observera att måttet är TW som är en effektenhet. Annars ser man ofta måttet TWh, terawatt timmar, som är ett energimått. En TW motsvarar 8760 TWh per år.

Källa: Wikipedia

Som synes konsumerar världen i medeltal 15 TW vilket är 15 000 GW eller ungefär 2 kW per person på jorden. Som jämförelse kan nämnas att en person i sin kropp konsumerar ungefär 60 W.

Det betyder att maten står för en blygsam del av vår energikonsumtion. Historiskt sett är det naturligtvis en enorm ökning då tidigare generationer i stort sett bara konsumerade mat och lite ved.

Figuren visar att den allra största potentiella energikällan är solenergi. Om den kunde utnyttjas effektivt skulle det inte finnas några energiproblem i världen. Problemet med solkraft är att den kräver anläggningar över stora ytor och det har gjort att andra energikällor hittills varit billigare.

Vindenergi är en form av solkraft där naturen hjälpt till att koncentrera energin. Detta är den näst största potentiella energin.

Vattenkraft är den källa som hittills är mest använd av de alternativa energikällorna på grund av den stor koncentration av energin som naturen själv åstadkommits vilket gjort vattenkraft mycket ekonomisk. Tyvärr är potentialen inte så stor att den kan täcka allt energibehov.

 

Comments are closed.