Testresultat Arlanda

Testanläggning på Arlandastad test track

Nedan visas testkretsens schema och rälsen

Provning

Provning har hittills utförts på Arlanda vid 33 tillfällen. Vädret har varierat från sol och torrt till regn, snö, is och kyla ner till minus 14 grader. Efter varje provtillfälle har den använda utrustningen analyserats och modifieringar eller helt nya utrustningar tillverkats i Elways verkstad till nästa testtillfälle. Hittills har åtta modeller av strömavtagare och fyra modeller av snö och is- rensare tillverkats och testats och modifierats.

 

Överföring av effekt från spår till bil i 50km/h

Effekt överförs från spåret upp till bilen via en släpkontakt. Bak på bilen sitter en ljusramp som förbrukar den upptagna effekten. Ljusrampen består av åtta stycken värmefläktar och fyra stycken halogenlampor vilka tillsammans motsvarar förbrukning av en elbil i 90km/h.


Test i juni 2012

 

Prov av strömavtagare som styrs ner i spåret

Prov att vid hög fart få ner strömavtagaren i spåret har utförts. Detta har skett utan problem i farter upp till 80 km per timme.

Test i september 2012

 

Vagn med elmotor matad från spåret skjuter bilen i 50km/h

Bilen framförs helt utav eldrift där effekten tas upp från vägen. En elmotor sitter monterad på en vagn efter bilen där vagnens hjul drivs av elmotorn. Bilen drivs på så sätt fram utav den eldrivna vagnen. All effekt som motorn behöver överförs från skenan via en släpkontakt.


Test i oktober 2012

 

Prov under vinterhalvåret

Under vintern har prov utförts vid fjorton tillfällen. Eftersom det bara är vanlig trafik mellan proven har det varje gång proven skall utföras varit nödvändigt att rensa spåret från snö och is som under en eller flera veckor samlats sedan senaste testtillfället. Detta är mycket ogynnsamt eftersom det vid en framtida installation spåret kommer att rensas i samband med plogning och sedan hållas öppet av elfordonens kontakter som har en rensare framför kontakten.

Vid samtliga fjorton tillfällen gick det bra att rensa spåret från snö och is. I vissa fall har spåret värmts upp av en inbyggd värmekabel men i många fall har detta ej utnyttjats men rensningen har också då fungerat.

Nedan visas några av protillfällena:

 

Test i minus 14 grader

Test i minus 14 grader den 3:e december. Tidigare blötsnö som frusit. Rensning av spåret med ”snöplog”

 

Test under snöfall

Test under snöfall den 11:e december. Spåret var svårt att hitta. Här framskrapat. Ny version av snöplog dragen av bilen. Efter plogning var spåret rensat och proven kunde genomföras

 

Plogning av spåret i högre fart

 

Test med mycket snö i spåret

Test i februari med mycket snö i spåret. Lamporna visar att kontakterna fungerar trots snön.

Full lastbilseffekt på testbanan

Elways har tidigare testat ström och spänning var för sig som givit full lastbilaseffekt. Nu har full ström och full spänning samtidigt testats på Arlanda efter modifiering av testkretsen. Spänningen till rälsen har fördubblats och strömmen har nästan tiodubblats.
En lastbil drar i medeltal ungefär 160 kW. Vid de test Elways nu gjort har ström och spänning motsvarande 200 kW uppnåtts.

Bilden visar testet där en ny förstärkt avtagare används för att mata lasten som är placerad på bilens tak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film nedan visar en körning med full lastbilseffekt. Lamporna visar att effekten tillförs under hela körningen

 

Slutsatser efter provning

Testbanan erbjuder mycket svåra förhållanden så tillvida att test bara utförs en gång i veckan och däremellan görs ingen rensning av spåret utan bara normalt vägunderhåll med plogning. Normalt skall spåret rensas i samband med plogning men detta har ej skett utan blöt snö har plogats ner i spåret och sedan har det frusit. Trots detta har vi varje gång lyckats ploga upp spåret och slutsatsen av all provning är att det nu är klart att det går att rensa alla de typer av snö och is- förhållanden som har uppträtt under vintern.

Förbättringar av strömavtagaren har utförts och testats och proven visar att det går att få tillfredsställande strömmatning även under mycket svåra vinterförhållanden även utan uppvärmning av spåret.

 

Film

En film som visar de viktigaste proven har tagits fram.

 

Comments are closed.