Slutsatser

Följande slutsatser kan dras:

 • Fossila bränslen står idag för den allra största delen av mänsklighetens energiförbrukning.  Hela vår civilisation står och faller med denna energitillförsel.
 •  

 • I en framtid kommer fossila bränslen inte att räcka och världens energiförsörjning måste skötas med alternativa metoder.
 •  

 • För närvarande sker mycket stora utsläpp av koldioxid i samband med förbränning av fossila bränslen. Koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta är oomtvistligt. Hur denna ökning påverkar klimatet är under intensiv diskussion, men en stor risk tas genom att bara låta halterna av koldioxid öka. Det är alltså mycket brådskande att så snart som möjligt minska förbränningen av fossila bränslen.
 •  

 • Elgenerering står för den största delen av utsläppen, men är också den som är ”lättast” att åtgärda. Ett sätt är att fånga in och lagra koldioxid vid de fossileldade kraftverken, ett annat sätt är att utnyttja vattenkraft, vindkraft och solkraft. De senare kan ligga mycket långt från användarna och elen kan transporteras med Högspänd Likström (HVDC) över mycket långa distanser.
 •  

 • Transportsektorn är mer komplicerad. Den utnyttjar oljeprodukter som förmodligen är de som kommer att ta slut först. Det är också mycket svårt att fånga in och lagra koldioxid från fordon. Här tycks en övergång till eldrift vara den bästa lösningen.
 •  

 • Om el genereras utan koldioxidutsläpp kan även vägtrafikens utsläpp försvinna om fordonen drivs med el.
 

Comments are closed.