Problem att lösa

Även matning från vägen har provats många gånger men har övergivits av ett antal skäl varav de viktigaste visas nedan.

  • Personsäkerhet
  • Föremål, stenar och sand på vägen
  • Regn, snö och is
  • Omkörningar

Provning under 2012 och 2013 har visat att Elways lösning klarar dessa problem.

Personsäkerhet

Viktigast av de ovan visade problemen är personsäkerhet och säkerhet för djur på vägen.

Att ha en spänningssatt ledare som kan vara åtkomlig utanför ett inhägnat område kräver speciella lösningar. Dock finns väggkontakter som ju också går att komma åt med t.ex. strumpstickor. De har genom åren förbättrats, men om man stoppar in två samtidigt kan man få livsfarlig ström genom kroppen. Detta är dock ovanligt eftersom det är välkänt att man inte skall göra på det viset.

Elways huvudlösning på personsäkerhetsproblemet kan sammanfattas i några punkter:

  1. Den spänningsförande ledaren ligger nersänkt i vägen på samma sätt som ledarna i en väggkontakt ligger inne i väggen och ej kan kommas åt utan att man petar ner i vägen. Detta gör också att djur inte genom att trampa på vägen kan få någon stöt.
  2.  Endast korta sträckor av ledaren spänningssätts åt gången i samband med att ett fordon passerar. Det innebär att om någon skulle stå på vägen och peta ner i spåret och få kontakt med ledarna händer ingenting förrän en bil kommer mycket nära och då är nog inte elektriciteten problemet utan personen kommer att bli överkörd inom någon sekund.
  3. Om ett fordon skulle stanna kommer elektriciteten ej att slås på det vägavsnittet. Detta kan ske genom att fordonens hastighet beräknas och endast om hastigheten överstiger en undre gräns kommer strömmen att slås på.
  4. Alla system kan falera och om de kontakter som spänningssätter en sektion skulle ligga till av misstag kommer detta att indikeras av en övervakningskrets som beordrar urkoppling av ett större avsnitt av vägen.
  5. Vägarna kommer att ha skyltar som talar om att de är elektrifierade.
  6. I media kommer man att informera om hur man skall förhålla sig till elektrifierade vägar och undvika att stoppa ner föremål i spåren

Hinder på vägen

Större hinder kan upptäckas av en radar av samma slag som används för att upptäcka vilt och personer på vägen. Då beordras kontaktarmen att lyftas upp. Hinder av mindre slag klaras genom en speciell utformning av kontakten som gör att den klarar kollision med mindre stenar. Detta har testats i full hastighet och befunnits fungera tillfredsställande.

Vatten

Ett problem är att vatten samlas i spåret vid regn. Vid högtrafik och inte alltför intensivt regn är detta ingen stort problem då kontakterna är så utformade att vattnet kastas ur spåret. På vägar med en medeltrafik på 5000 fordon per dygn passeras varje spår i medeltal av nästan två bilar i minuten. Om det regnar en millimeter per timme, vilket är en ganska normal intensitet under vanliga regnväder kommer spåret att fyllas med cirka 100 mm per timme. I medeltal kommer alltså bara någon millimeter regn hinna samlas i botten på spåret mellan bilarna. Detta är inget problem.

För att även klara lägre frekvens av fordonstrafik kan Elways räls förses med dränering på lämpliga pukter vilket gör att spåret hålls fritt från vatten oavsett trafik. Dränering har testats vid installationen på Arlanda under både vinter, vår och sommar med mycket gott resultat.

Snö

När det snöar kommer en liknande situation att råda. Bilarna kommer att hålla spåret rent så länge trafiken har en viss intensitet. Skulle det bli helt igensnöat och en plogbil måste ploga vägen kan denna plogbil samtidigt med en speciell  anordning rensa spåret.

Is

Vid sjunkande temperatur kan is bildas om vägen är fuktig. Detta är normalt heller inget problem så länge trafiken är tät. Dock kan det under lågtrafik på natten bildas is på ledarna vilket ger ett isolerande skikt. Elways har patentsökt en lösning på detta problem som fungerar vid de prov som hittills gjorts.

Omkörningar

Omkörning klaras genom att den rörliga kontakten dras upp då bilen kommit för långt från spåret i vägen. Detta avkänns genom att vinkeln blir för stor mellan strömavtagare och bilen. Under omkörningen behålls armen i uppfällt läge, men hela tiden kontrolleras om det finns en räls under bilen. När omkörningen är avslutad och bilen åter befinner sig över rälsen styrs kontakten till ett läge just över rälsen och sänks ner igen.

 

Comments are closed.