Överföring av elkraft

Vattenkraft, vindkraft och solkraft ligger normalt långt eller mycket långt från konsumenterna. För att en utbyggnad av dessa energikällor skall vara ekonomisk krävs att den genererade elen kan transporteras långa sträckor till låg kostnad. Eftersom hittills elproduktion i stor utsträckning skett med fossila bränslen som är relativt lätta att transportera med båt har kraven på långväga elkraftöverföring varit begränsade. I Sverige har dock sedan länge norrländsk vattenkraft utnyttjats varför ett stort kunnande byggts upp i konsten att överföra el på ett effektivt sätt.

Det enklaste sättet att förbättra överföringskapaciteten är att öka spänningen. Detta gjordes i Sverige som var första landet i världen med storskalig överföring vid 400 kV växelspänning för sextio år sedan.

För riktigt långa sträckor och för överföring i kablar räcker det dock inte att bara öka växelspänningen. Högspänd Likspänning kan lösa dessa problem och även här var Sverige först med en kommersiell anläggning  för drygt femtio år sedan. Sedan dess har utvecklingen gått mycket snabbt och numera kan upp till sjutusen megawatt överföras mer än tvåtusen kilometer på en kraftledning.

Bilden ovan visar hur hela Europa kan försörjas med förnyelsebar elkraft genom ett användande av Högspänd likström (ABB och Gunnar Asplund)

Länkar:
HVDC och HVDC Light
High Voltage Direct Current Transmission System (HVDC)
Alstom – HVDC
Knies DESERTEC Practical Program

 

Comments are closed.