Driftskostnad

Kostnaden för ett fordon som drivs helt med el jämfört med ett fordon som drivs med bensin eller diesel kan jämföras utan och med skatt.

Kostnad för el

Denna länk visar produktionskostnaden för ny elkraftproduktion

Det genomsnittliga elpriset 2006-2010 var ca 42 €/MWh dvs ungefär 40 öre per kWh.

Elpriset på spotmarknaden 2001 till 2009 gick från 20 till 40 öre per kWh enligt denna länk.

I medeltal ligger spotpriset ungefär som priset på nyproduktion dvs 40 öre/ kWh. Detta pris är utan kostnad för transmission, distribution och skatter. Till att börja med kan det vara intressant att titta på detta grundpris och jämföra med vad bränsle kostar utan skatter.

Elskatten inklusive moms är enligt denna länk 35 öre per kWh i januari 2011.

Skatten är alltså ungefär 35 öre eller 47 procent av elkostnad och elpris. Här bortses tills vidare från transmissions och distributionskostnaderna.

Bränslepris

Enligt denna länk är bensinpriset 2011 ungefär 13 kronor varav 6 kronor är kostnad och vinst 7 kronor är skatt.

Skatten utgör av totalpriset ungefär 55 procent

Jämförelse av driftkostnaden för bensin och el

För att jämföra driftkostnaden måste man känna till energiinnehållet i bränsle och verkningsgraden på elbilar respektive bensinbilar.

Bensin har ett nettoenergiinnehåll på 33 MJ/liter och diesel 35 MJ/l enligt denna länk.

En ottomotor har en verkningsgrad på cirka 30% vid maximal belastning. Vid låg belastning är verkningsgraden lägre, eftersom motorns effekt regleras via strypning av insugningen. Verkningsgraden beror bland annat på kompressionsförhållandet, strömningsförluster, friktionsförluster, tändläge och ventiltider. Se även denna länk.

En dieselmotor har en verkningsgrad på cirka 40 % enligt denna länk.

En elmotor har en verkningsgrad på drygt 90 % enligt denna länk.

Verkningsgraden försämras av den elektriska drivkretsen och förluster i batterier eller förluster i direktmatningssystemet. Totalt kan man dock räkna med cirka 85 % verkningsgrad.

Bensinbil

Antag att en bensinbil drar 0.8 liter per mil. Motorn utför då ett arbete på 0.8 * 33 MJ * 30 % = 7.9 MJ

Kostnaden är utan skatt 6 SEK * 0.8 = 4.8 SEK

Motsvarande bil som drivs med el behöver då 7.9 MJ / 85 %  = 9.3 MJ dvs 2.6 kWh

Kostnaden för elen utan skatt blir alltså 2.6 kWh * 0.4 SEK = 1.0 SEK

Vinsten utan skatt blir alltså 4.8 – 1.0 = 3.8 SEK per mil

Inklusive skatt blir bensinkostnaden 4.8 SEK *100 / (100-55) =10.7 SEK medan elkostnaden blir 1.0 SEK *100/(100- 47) = 1.9 SEK och skillnaden 8.8 SEK/mil

Dieselbil

Antag att en dieselbil drar 0.8*30/40*33/35 = 0.56 liter per mil. Motorn utför då ett arbete på 0.56 * 35 MJ * 40 % = 7.9 MJ dvs samma som bensinbilen.

Kostnaden är utan skatt 6 SEK * 0.56 = 3.4 SEK

Motsvarande bil som drivs med el behöver då 7.9 MJ / 85 %  = 9.3 MJ dvs 2.6 kWh

Kostnaden för elen utan skatt blir alltså 2.6 kWh * 0.4 SEK = 1.0 SEK

Vinsten utan skatt blir alltså 3.4 – 1.0 = 2.4 SEK per mil

Inklusive skatt blir dieselkostnaden 3.4 SEK *100 / (100-55) =7.6 SEK medan elkostnaden blir 1.0 SEK *100/(100- 47) = 1.9 SEK och skillnaden 6 SEK/mil

Sammanfattning

En övergång från bensin och diesel till el skulle ge mycket stora kostnadsbesparingar. Efterssom det i framtiden kan antas att de fossila bränslena kommer att öka i pris medan den förnyelsebara elgenereringen kan antas minska i pris kommer besparingarna förmodligen att bli än större.

 

Comments are closed.